مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:مرادی حسین آباد
نخصص ها:فقه و اصول ، فلسفه ، ادبیات عرب